تذکر: یادآور می گردد اخیراً روند به کارگیری کسر خدمت در دانشگاه تغییرات جزئی نسبت به فرآیند فوق پیدا کرده است، که متعاقباً در سایت اصلاح خواهد شد. ضمناً دانشگاه در صدد است کلیه فرآیند کسرخدمت را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهد.